23.11.2019 09:05

ochrana osobných údajů GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

údajů (dále jen: „ GDPR ”) je MAMAKO - Czech s.r.o. 24235563 se sídlem Praha 1, Nové Město,

Klimentská 1746/52 (dále jen: „ správce “).

2. Osobníi úaji se rozumívešeréinformace o identifikovanénebo identifikovatelnéfyzickéosobě

identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzickáosoba, kterou lze přío č nepřío identifikovat,

zejméa odkazem na určtýidentifikáor, napřílad jméo, identifikačíčílo, lokačíúaje, síťvýidentifikáor nebo na jeden č víe zvlášníh prvkůfyzické fyziologické genetické psychické

ekonomické kulturnínebo společnskéidentity téo fyzickéosoby.

3. Spráce nejmenoval pověřnce pro ochranu osobníh úajů

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal

na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

● plněísmlouvy mezi Vái a sprácem podle č. 6 odst. 1 pím. b) GDPR,

● opráněýzáem spráce na poskytováípříéo marketingu (zejméa pro zasíáíobchodníh sděenía newsletterů podle č. 6 odst. 1 pím. f) GDPR,

● Vášsouhlas se zpracováí pro účly poskytováípříéo marketingu (zejméa pro

zasíáíobchodníh sděenía newsletterů podle č. 6 odst. 1 pím. a) GDPR ve spojenís §

7 odst. 2 záona č 480/2004 Sb., o něterýh služáh informačíspolečosti v příadě ž

nedošo k objednáce zbožínebo služy.

2. Účlem zpracováíosobníh úajůje

● vyříeníVašíobjednáky a výon prá a povinnostívyplýajííh ze smluvnío vztahu mezi

Vái a sprácem; př objednáce jsou vyždováy osobníúaje, kteréjsou nutnépro

úpěšévyříeníobjednáky (jméo a adresa, kontakt), poskytnutíosobníh úajůje

nutný poždavkem pro uzavřnía plněísmlouvy, bez poskytnutíosobníh úajůnenímožésmlouvu uzavří č jíze strany spráce plnit,

3. Ze strany spráce nedocháík automatickéu individuáníu rozhodováíve smyslu č. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

● po dobu nezbytnou k výonu prá a povinnostívyplýajííh ze smluvnío vztahu mezi Vái

a sprácem a uplatňváínáokůz těhto smluvníh vztahů(po dobu 15 let od ukončnísmluvnío vztahu).

● po dobu, nežje odvolá souhlas se zpracováí osobníh úajůpro účly marketingu,

nejdée 15 let, jsou-li osobníúaje zpracovááy na záladěsouhlasu.

1

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

● podíejííse na dodáízboží/ služb / realizaci plateb na záladěsmlouvy,

2. Spráce nemáv úyslu přdat osobníúaje do třtízemě(do zeměmimo EU) nebo mezináodníorganizaci.

VI. COOKIES

1. Na našich internetových stránkách používáme soubory „cookies“ proto, abychom nášěníů

poskytli věšípohodlípř jejich prohlížní Soubory „ookies“ (v doslovné přkladu „ušnky“) jsou

malétextovésoubory, kteréInternetovéStráky vytvoříve Vašm zaříenív momentě kdy na něvstoupíe.

2. Naš internetovéstráky použíajíjak tzv. „ession cookies“, tak i tzv. „ersistent cookies“.

● Session cookies umožňjílistovat jednotlivýi záožami našch stráek a pamatujísi

jakoukoliv informaci, kterou zde zadáe. Session cookie se automaticky smaž v okamžku,

kdy prohlížčzavřte, nebo kráce poté

● Persistent cookies umožňjítěto internetový stráká pamatovat si Vaš preference a

nastavenípro Vaš příšínášěu a díy nim se např nemusíe neustáe přhlašvat.

Persistent cookies po určté nastavené čse automaticky vyprší

3. Naš internetovéstráky použíajícookies, které

● zlepšjívýon Internetovýh Stráek tí, ž sbíajíinformace o způobu, jaký je

nášěníi použíají(např kterézáožy jsou nejvíe navšěované.

● zvyšjífunkčost Internetovýh Stráek a přbližjíje Vá tí, ž ná umožňjísi

pamatovat Vaš dříěšívolby. Tyto informace nicméěnejsou použíáy k Vašíidentifikaci

ani k zapamatováísi toho, kde jste na internetu byli.

● umožňjíněterý nátrojů pracovat, poskytujíopatřníproti spamů a taképřítup k

věověomezenéu obsahu; a

● umožňjíněterý našm dodavatelů poskytovat služy, kteréve vztahu k Internetový

Stráká poskytujív našm zastoupení

4. „ookies“ nejsou viry. Jsou to pouze textovésoubory, kteréneobsahujížánýprogram a vzhledem

k tomu se ani nedajíspustit jako program. Soubor „ookies“ se nemůž sá kopíovat a rozesíat po

internetovésíi. Vášinternetovýprohlížčje všk př kažénášěěodeše InternetovéStráce, ke

kterépatří a ta se pak v internetové prohlížč zobrazíve Vašm nastavení

5. Pomocísouborů„ookies“ dokážme v obecnérovinětakézaznamenáat statistickéúaje o

chováínášěnía těhto Internetovýh Stráek. Díy tomu je můžme cíeněpřzpůobovat

Vašm zámů a poždavků.

6. „ookies“ ná pomáajípř identifikaci zvlášťpopuláníč probléovéčáti Internetovýh Stráek,

neníje ale možéspojit s konkréní užvatelem.

7. Soubory „ookies“ dáe využíáe i pro účly Vašíautentizace, tedy pro to, abychom jejich

prostřdnictví eliminovali nutnost zadááíidentifikačíh úajůo Vašíosoběpř kažé další

Vašm vstupu na InternetovéStráky. Součsněje použíáe i pro účly uzpůobeníInternetovýh Stráek dle Vašch potřb, tedy např pro to, aby se Vá InternetovéStráky nadáe

zobrazovaly ve Vái zvolené jazyce č v určtégrafickéúravě

2

8. Tyto Internetové Stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez souborů „cookies“, je všk možé

ž něteréjejich funkčosti budou omezenéa komfort použíáíse sníží Věšna prohlížčůtyto

soubory akceptuje automaticky, jejich uklááíje všk možo zabráit tak, ž v nastaveníh

prohlížč zvolíe možost „eakceptovat cookies“. Soubory „ookies“, kterése na Vašm zaříeníjižuložly, můžte takékdykoliv vymazat. Přsnénastavenítéo funkce zjistíe pomocí„áověy “

Vašho prohlížč.

9. Použíáí Internetovýh Stráek vyjadřjete souhlas s použtí souborů„ookies“ výš uvedený

způobem.

VII. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

● práo na přítup ke svý osobní úajů dle č. 15 GDPR,

● práo na opravu osobníh úajůdle č. 16 GDPR, popříaděomezenízpracováídle č. 18

GDPR.

● práo na výaz osobníh úajůdle č. 17 GDPR.

● práo vznét náitku proti zpracováídle č. 21 GDPR a

● práo na přnositelnost úajůdle č. 20 GDPR.

● práo odvolat souhlas se zpracováí píemněnebo elektronicky na adresu nebo email

spráce uvedenýv č. III těhto podmíek.

2. Dáe máe práo podat stížost u Úřdu pro ochranu osobníh úajův příadě ž se domníáe, ž

bylo porušno Vaš práo na ochranu osobníh úajů

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení

osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné

podobě, zejména pomocí hesla, antivirového programu a záloh.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a

s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že

je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní

na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši

e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

—————

Zpět


Kontakt

www.mamako-czech.cz

Fakturační Adresa - Klimentská 1746 / 52
Praha - 1 Nové Město ,110 00
IČO:24235563 DIČ:CZ24235563
Doručovací Adresa - Provozovna - KOVOŠROT
Bystřice u Benešova
K Nesvačilům 197
257 51 Bystřice u Benešova
IČZ - CZS01908
IČP - 1010208624


- Ing. Martin Kohout - Jednatel společnosti
+420 603 255 077
- Radek Veselý
+420 604 421 852